Obchodní podmínky platformy Debaras a podmínky užití webových stránek www.debaras.cz

I.    Úvodní ustanovení

1.    Služby poskytované na internetových stránkách www.debaras.cz a www.hospitalityjobs.cz spočívají ve zprostředkování zaměstnání a poradenství ve smyslu § 14 odst. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Debaras je online platformou spojující zájemce o zprostředkování jednorázové i opakované brigády v oblasti gastronomie z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů a poskytující službu recruitmentu pro zaměstnavatele, kdy na základě jejich poptávky vyhledá vhodné kandidáty k dlouhodobému obsazení pracovních pozic. Platforma Debaras funguje jako webová aplikace na stránkách www.debaras.cz a mobilní aplikace pro Android a iOS. Na službách poskytovaných na platformě Debaras se podílejí tyto dva subjekty:

  • obchodní společnost debaras.cz s.r.o. IČ 06306497, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 288290 jako provozovatel platformy Debaras (dále jen „Provozovatel“) zajišťuje provoz platformy a poskytuje uživatelům administrativní služby související se zprostředkováním zaměstnání a administraci plateb
  • obchodní společnost Hospitality jobs s.r.o. IČ 07959010, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 111127 jako agentura práce (dále jen „Agentura“) zprostředkovává navázání pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

3.    Podstatou těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“) je upravit práva a povinnosti mezi Agenturou a Provozovatelem na straně jedné a zaměstnavateli na straně druhé. Tyto podmínky rovněž upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a zaměstnancem při využívání platformy Debaras.
4.    Součástí těchto OP jsou také naše Zásady zpracování osobních údajů a Zásady používání cookies na webových stránkách a Ceník.
5.    Použití webových stránek a aplikací či jakéhokoli jiného softwaru třetí strany (např. platební brána) se mohou řídit platnou a aktuální licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany.
6.    V těchto OP jsou používány některé pojmy či zkratky, které nemusí být jednoznačné, přestože jsou při prvním výskytu v textu vždy vysvětleny. Zde je uveden přehled těchto pojmů a zkratek:

SUBJEKTY
i.    Agentura = společnost Hospitality jobs s.r.o. IČ 07959010
ii.    Provozovatel = společnost debaras.cz s.r.o. IČ 06306497
iii.    uživatel = jde o souhrnné označení pro všechny, kdo se registrují do platformy Debaras, tedy zaměstnance a zaměstnavatele 
iv.    zaměstnanec = fyzická osoba, která využívá platformu Debaras za účelem stát se zaměstnancem u zaměstnavatele, kterého zprostředkuje Agentura
v.    zaměstnavatel = fyzická nebo právnická osoba, která využívá platformu Debaras za účelem, aby mu Agentura vyhledala vhodné zaměstnance a zprostředkovala mu s nimi uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce

JINÉ POJMY
vi.    platforma Debaras = aplikace Debaras přístupná z webového rozhraní na stránkách www.debaras.cz a mobilních aplikací pro zaměstnance a zaměstnavatele
vii.    OP = tyto obchodní podmínky
viii.    sběrný účet = účet Provozovatele, kam zaměstnavatelé hradí veškeré platby související s využíváním služeb platformy Debaras
ix.    souhrnná platba = platba zaměstnavatele na sběrný účet, která v sobě zahrnuje odměnu za práci zaměstnance (ze zprostředkované smlouvy), odměnu Agentuře za zprostředkování práce (ze zprostředkovatelské smlouvy) a odměnu Provozovatele za související služby (z příkazní smlouvy)

OZNAČENÍ SMLUV
x.    licenční smlouva = smlouva mezi Provozovatelem a uživatelem o využívání platformy Debaras – podrobnosti jsou uvedeny v čl. II těchto OP
xi.    příkazní smlouva = smlouva mezi Provozovatelem a zaměstnavatelem o využívání platformy Debaras – podrobnosti jsou uvedeny zejména v čl. IV odst. 3, 5 a 8 těchto OP
xii.    zprostředkovatelská smlouva = smlouva mezi Agenturou a zaměstnavatelem o využívání platformy Debaras – podrobnosti jsou uvedeny zejména v čl. IV odst. 2, 3 a 7 resp. čl. V odst. 2 těchto OP
xiii.    zprostředkovaná smlouva = smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), která je uzavřena jako výsledek činnosti Agentury dle těchto OP

II.    Licence k užívání platformy Debaras

1.    Pro využívání služeb zaměstnancem i zaměstnavatelem (dále jen jako „uživatel“) je nutné, aby se uživatel na platformu debaras zaregistroval a vytvořil si uživatelský profil. Údaje, které o sobě v rámci registrace uvede, a dokumenty, které Provozovateli poskytne, jsou zpracovány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
2.    Registrace (vytvoření uživatelského profilu) je podmíněna souhlasem s těmito OP. V případě registrace zaměstnanců je nutné uživatelský profil aktivovat. Aktivace profilu bude provedena poté, co se zaměstnanec dostaví na pohovor, na kterém doloží své pracovní zkušenosti a zvolí požadovaný daňový režim (tzn. zvolí, zda si přeje zobrazovat nabídky brigád, které by v jeho případě znamenaly účast na sociálním a zdravotním pojištění).
3.    Registrací dochází k uzavření licenční smlouvy mezi uživatelem a Provozovatelem o využívání platformy Debaras v režimu SaaS (Software as a Service). Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel projeví vůli uzavřít tuto licenční smlouvu kliknutím na tlačítko „vytvořit nový účet“ po vyplnění registračního formuláře na platformě Debaras.
4.    Licence se poskytuje jako bezúplatná pro zaměstnance, pro zaměstnavatele může být zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
5.    Licence, kterou uzavřením licenční smlouvy uživatel získává, je právem po dobu poskytování služby užívat všechny funkce platformy Debaras ve všech jejích modifikacích (webová i mobilní aplikace) v rozhraní pro zaměstnance, resp. zaměstnavatele, a to v rozsahu, v jakém ji Provozovatel zpřístupní. Uživatel není oprávněn licenci postoupit či udělit podlicenci, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak. Uživatel není oprávněn platformu Debaras měnit, nebo analyzovat pomocí reverzního inženýrství. Licence nezahrnuje právo užívat obchodní označení platformy Debaras/Provozovatele/Agentury. Provozovatel bude platformu Debaras udržovat a dále rozvíjet její funkce podle aktuálních potřeb uživatelů a Agentury, má však kdykoliv právo provoz platformy Debaras či její další vývoj omezit či ukončit. O tom informuje uživatele s přiměřeným předstihem.
6.    Provozovatel si vyhrazuje právo nový uživatelský účet z důležitého důvodu odmítnout, existující profil zrušit či zablokovat. Zejména tak může učinit v případě, získá-li důvodné pochybnosti o pravosti údajů poskytnutých uživatelem, dojde-li na straně uživatele v souvislosti s užíváním platformy Debaras k protiprávnímu jednání, či takové hrozí, nebo v případě, kdy uživatel poruší některé ustanovení těchto OP či zprostředkované smlouvy.
7.    Provozovatel negarantuje dostupnost platformy Debaras v žádné z jejích modifikací a neodpovídá za škodu způsobenou její nedostupností. Provozovatel dále neodpovídá ani za škody či ztráty dat způsobené při využívání platformy Debaras, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, ani za škody způsobené užíváním platformy Debaras v rozporu s OP, pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do platformy Debaras, nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho hardware, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele.
8.    Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou vložením nepravdivých, klamavých nebo zavádějících údajů do webové aplikace jiným uživatelem; za dostupnost, obsah a funkčnost webových stránek třetích stran; ani za škodu způsobenou třetími stranami, s nimiž uživatel přišel do kontaktu skrze služby Provozovatele či Agentury. 
9.    V případě, že platforma Debaras obsahuje uživatelské reference nebo hodnocení, neodpovídá Provozovatele ani za škodu způsobenou v důsledku jejich následování uživatelem.

III.    Rozložení působnosti při poskytování služeb

1.    Agentura v součinnosti s Provozovatelem poskytuje uživatelům komplexní službu směřující ke zprostředkování zaměstnání.
2.    Agentura za provizi ze strany zaměstnavatele, na základě dat poskytnutých uživateli do platformy Debaras a na základě další vlastní činnosti vyhledává vhodné kandidáty z řad zaměstnanců pro obsazení pozic poptávaných zaměstnavateli a poskytuje související poradenství.
3.    Provozovatel zajišťuje administrativní podporu související se zprostředkováním zaměstnání Agenturou. Zejména zajišťuje příjem a distribuci plateb od zaměstnavatelů zaměstnancům, jménem zaměstnavatele úhradu daně vybírané srážkou podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále vede evidenci odpracovaných hodin zprostředkovaných zaměstnanců u zaměstnavatele a zveřejňuje Agenturou zpracované obecné právní informace týkající se povinností pro zaměstnavatele na úseku zaměstnávání, BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), povinností na úseku daní a jiných zákonných povinností a vzory pracovněprávních dokumentů. Provozovatel však neposkytuje individuální poradenství.

IV.    zprostředkování krátkodobých brigád

1.    Na základě poptávky zaměstnavatele Agentura zprostředkuje příležitost k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr se zaměstnanci dle požadavků zaměstnavatele a Provozovatel poskytne administrativní podporu. Za zprostředkování náleží Agentuře od zaměstnavatele provize a Provozovateli odměna za poskytování administrativní podpory ve výši podle aktuálního Ceníku.
2.    Vyplněním poptávky na obsazení konkrétních pozic v určeném čase dává zaměstnavatel závazný a neodvolatelný pokyn Agentuře, aby s poptávaným počtem vhodných kandidátů z řad zaměstnanců, kteří jsou registrovaní na platformě Debaras, a kteří vyhovují požadavkům uvedeným v poptávce, zprostředkovala uzavření dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti, na základě které budou zprostředkování zaměstnanci v požadovaných termínech vykonávat poptávanou práci.
3.    Zaměstnavatel bude bez zbytečného odkladu po vyplnění poptávky vyzván Provozovatelem k úhradě očekávané výše odměny zaměstnancům, Agentuře i Provozovateli (dále jen „souhrnná platba“) předem na sběrný účet Provozovatele. Odeslání výzvy k úhradě souhrnné platby je považováno za potvrzení pokynu zaměstnavatele a okamžik uzavření smlouvy o zprostředkování mezi zaměstnavatelem a Agenturou (dále jen „zprostředkovatelská smlouva“) a současně za uzavření příkazní smlouvy mezi zaměstnavatelem a Provozovatelem k poskytnutí administrativní podpory a provedení úhrad podle čl. III odst. 3 (dále jen „příkazní smlouva“). Zaměstnavatel se může s Provozovatelem dohodnout, že souhrnnou platbu vyúčtuje až po uzavření směn; v takovém případě se za okamžikem uzavření smlouvy považuje již samo vyplnění poptávky. Zaměstnavatel je oprávněn nejpozději 3 dny přede dnem požadovaného nástupu na směnu poptávku zrušit. Při pozdějším zrušení poptávky náleží Provozovateli jako smluvní pokuta částka odpovídající části souhrnné platby týkající se zrušené poptávky ponížené o provizi Agentuře. Agentuře současně náleží jako smluvní pokuta část souhrnné platby, která by jinak připadla na její provizi.
4.    Zaměstnavatel je povinen souhrnnou platbu označit identifikačními symboly dle pokynů uvedených ve výzvě. Provozovatel přijaté platby zaeviduje a rozdělí těm subjektům, jimž náleží. Vyplacení odměny za práci zaměstnanců ze zprostředkovaných dohod a případné sražení a odvod srážkové daně a odměny za zprostředkování Agentuře zajišťuje Provozovatel v rámci administrativní podpory. Za správnou a včasnou úhradu jednotlivých složek přijatých plateb však odpovídá jen v případě, že budou platby zaměstnavatelem odeslány včas a řádně označeny.
5.    Úhradu souhrnné platby provede zaměstnavatel tak, aby byla evidována na sběrném účtu Provozovatele v termínu uvedeném ve výzvě k úhradě, který bude stanoven zpravidla nejpozději 2 dny přede dnem, kdy mají zaměstnanci poprvé vykonat pro zaměstnavatele práci dle poptávky. Je-li poptávka vyplněna méně než 5 kalendářních dnů před požadovaným dnem provedení objednané práce, je souhrnná platba splatná okamžitě a zaměstnavatel bez zbytečného odkladu po provedení její úhrady zašle Provozovateli potvrzení z banky o úhradě, případně uhradí souhrnnou platbu bankovní kartou prostřednictvím platební brány.
6.    V případě, že ve lhůtě uvedené ve výzvě k platbě zaměstnavatel neuhradí očekávanou odměnu v plné výši, je Agentura oprávněna dát zprostředkovaným zaměstnancům pokyn, aby se k zaměstnavateli v dohodnutém termínu nedostavili a práci nevykonali. Pokud tak učiní, má Agentura nárok na smluvní pokutu ve výši provize, jako by k výkonu práce v požadovaném rozsahu došlo. Pokuta je splatná v náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů poté, co k tomu bude zaměstnavatel vyzván.
7.    Nárok na provizi Agentuře a odměnu Provozovateli vzniká okamžikem, kdy se zprostředkovaný zaměstnanec přihlásí na konkrétní brigádu (tj. zveřejněnou poptávku zaměstnavatele) za podmínky, že se v dohodnutou dobu k zaměstnavateli dostaví připraven k výkonu práce.
8.    Nemůže-li se zaměstnanec k zaměstnavateli dle dohody dostavit z vážných důvodů, informuje o tom s dostatečným předstihem Agenturu tak, aby mohla zajistit obsazení zaměstnavatelem poptávané pozice náhradním způsobem. Přestože Agentura činí maximum pro zajištění spolehlivosti zprostředkovávaných zaměstnanců, nemůže být odpovědná za případné selhání na straně zaměstnance. Agentura není povinna hradit zaměstnavateli újmu v případě, kdy zaměstnanec poruší v tomto odstavci uvedenou povinnost nebo nastane z jiného důvodu situace, kdy zprostředkovaný zaměstnanec podle dohody nenastoupí v domluvený čas k výkonu práce.
9.    Provozovatel v rámci administrativní podpory na základě údajů a podkladů o zprostředkovaných zaměstnancích od Agentury zašle zaměstnavateli potřebnou sadu dokumentů z personální agendy. Zaměstnavatel před zahájením práce každého zaměstnance potřebné dokumenty podepíše a umožní je podepsat také zaměstnanci, čímž uzavře se zaměstnancem zprostředkovanou smlouvu. Podepsané dokumenty zaměstnavatel bezodkladně nahraje na platformu Debaras. Porušení této povinnosti zaměstnavatele vylučuje u provozovatele prodlení s poskytováním služeb administrativní podpory.
10.    Po vykonání každé směny zprostředkované brigády:

  • a.    Zaměstnanec prostřednictvím svého uživatelského profilu na platformě Debaras zadá skutečný počet odpracovaných hodin bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 hodin po skončení každé směny. Neučiní-li tak, má Provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každých započatých 12 hodin, po které je zaměstnanec se zadáním hodin v prodlení. Provozovatel je oprávněn svůj nárok na smluvní pokutu započíst na částku, kterou by byl jinak povinen podle příkazu zaměstnavatele zaměstnanci vyplatit jako odměnu ze sběrného účtu.
  • b.    Zaměstnavatel zadané hodiny do 48 hodin od skončení směny buď potvrdí, čímž směnu uzavře, nebo zaměstnancem zadané hodiny rozporuje a následně rozpor řeší individuálně Provozovatel. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, považují se údaje zadané zaměstnancem za odsouhlasené a směna za uzavřenou.

11.    Provozovatel vyúčtuje zaměstnavateli zálohy přijaté na sběrný účet zpravidla po skončení každého kalendářního týdne podle údajů o směnách zapsaných do platformy. Nedoplatek zaměstnavatele je splatný do 7 pracovních dnů od doručení vyúčtování zaměstnavateli, není-li dohodnuto jinak. Případný přeplatek bude deponován u Provozovatele jako kredit na další služby, nepožádá-li zaměstnavatel o jeho vrácení. V případě, že zaměstnavateli vznikne povinnost hradit za zaměstnance pojistné na sociální a zdravotní pojištění, zašle mu Provozovatel do 7 dnů po skončení kalendářního měsíce podklady k výpočtu a odvodu pojistného za zaměstnance zprostředkované platformou Debaras.

  • a.    Po vyúčtování dle předchozího odstavce poukáže Provozovatel část odměny Zaměstnanci ve výši 68 %. Zbývající část Zaměstnanci bude vyplacena po skončení měsíce a překročí-li v měsíci rozhodnou částku pro účast na zdravotní a sociální pojištění, bude ze zbývající části strženo pojistné na tato pojištění a záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti popř. srážková daň.  Neshodnou-li se v rámci individuálního řešení rozporu zaměstnanec a zaměstnavatel na skutečném rozsahu odvedené práce, vyplatí Provozovatel zaměstnanci odměnu jen za takový počet hodin, na který zaměstnavatel poskytl úhradu na sběrný účet. Zaměstnanec má následně možnost domáhat se doplacení odměny u příslušných orgánů, k čemuž Provozovatel poskytne součinnost.
  • b.    Ve stejné lhůtě poukáže Provozovatel ze sběrného účtu část odpovídající provizi náležící Agentuře na její účet a část odpovídající odměně Provozovatele na svůj účet.

12.    Zaměstnavatel není oprávněn bez projednání s Agenturou vstupovat do pracovněprávního ani obdobného vztahu se zaměstnancem, který je uživatelem platformy Debaras nebo jím byl v posledních 6 měsících, aniž by tak učinil prostřednictvím platformy Debaras. V případě, že zaměstnavatel přesto uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah s takovým zaměstnancem, považuje se takový zaměstnanec za zprostředkovaný Agenturou v rámci recruitmentu ve smyslu čl. V. těchto OP a Agentuře vznikne nárok na odměnu za zprostředkování dle pravidel tam uvedených. To se vztahuje také na situaci, kdy se zaměstnancem vstoupí do pracovněprávního nebo obdobného vztahu namísto zaměstnavatele osoba s ním spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Odměnu za zprostředkování hradí Agentuře i v takovém případě za dotčenou spojenou osobu zaměstnavatel.
13.    Zaměstnavatel má v případě zájmu o dlouhodobější spolupráci se zprostředkovaným zaměstnancem mimo platformu Debaras možnost dohodnout se s Agenturou na jednorázové provizi. Nedohodne-li se tak, je povinen využívat zaměstnance, s nímž mu zprostředkovala smlouvu Agentura, výhradně prostřednictvím platformy Debaras. V případě, že zaměstnavatel poruší tuto povinnost (a také v případě, že se o to pokusí, byť neúspěšně), zaplatí Agentuře smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Pokuta je splatná do 7 dnů ode dne, kdy ji Agentura zaměstnavateli vyúčtuje.
14.    Zaměstnanec je povinen veškerou práci pro zaměstnavatele vykonávat prostřednictvím platformy Debaras a nahlásit Provozovateli, pokud by ho zaměstnavatel oslovil s nabídkou práce mimo platformu Debaras nebo pro něj nebo s ním spojenou osobu takovým způsobem nějakou práci vykonal. Nenahlásí-li to, uhradí Agentuře smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ.

V.    zprostředkování dlouhodobého zaměstnání

1.    Na základě poptávky zaměstnavatele bude Agentura pro zaměstnavatele zprostředkovávat uzavření pracovněprávní nebo obdobné smlouvy. Tato činnost zahrnuje zejména výběr vhodných kandidátů na obsazení poptávané pozice, kontaktování těchto kandidátů, provedení případného pohovoru, seznámení kandidátů s nabízenou pozicí a asistence zaměstnavateli s přípravou pracovněprávní nebo obdobné smlouvy.
2.    Za zprostředkování náleží Agentuře odměna ve výši odvíjející se od pozice (druhu práce), na kterou je zaměstnanec přijat podle Ceníku.
3.    Agentuře vzniká nárok na odměnu okamžikem uzavření zprostředkované smlouvy a je splatná do 7 dnů poté, co bude zaměstnavateli vyúčtována. O tom zaměstnavatel informuje Agenturu bez zbytečného odkladu poté, co zprostředkovanou smlouvu uzavře. Nárok na odměnu je Agentuře zachován také v případě, kdy se zaměstnancem uzavře zprostředkovanou smlouvu namísto zaměstnavatele osoba s ním spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).
4.    V případě, že bude zprostředkovaná smlouva mezi zaměstnavatelem a zprostředkovaným zaměstnancem ukončena v garančním období, další spolupráce zaměstnance se zaměstnavatelem nebo osobou s ním spojenou (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) nebude žádným způsobem po dobu alespoň 6 měsíců od ukončení zprostředkované smlouvy pokračovat (ochranné období), a odměna Agentuře byla zaměstnavatelem plně uhrazena ve splatnosti, snižuje se odměna Agentury za zprostředkování o částku určenou následující tabulkou. Odpovídající část zaplacené odměny vrátí Agentura zaměstnavateli do 14 dnů od uplynutí ochranného období). Namísto snížení se strany mohou dohodnout, že Agentura zprostředkuje smlouvu s jiným zaměstnancem; garanční období u takového zaměstnance začíná plynout znovu.    

Garanční období (počátek období je den uzavření zprostředkované smlouvy)částka, o kterou se snižuje odměna
Do 30 dnů (včetně)60 % z odměny
31 – 60 dnů40 % z odměny
61 – 90 dnů20 % z odměny

VI.    Poučení pro spotřebitele

1.    Zaměstnanec, který se na platformě Debaras registroval a vytvořil svůj uživatelský profil, čímž uzavřel podle čl. II těchto OP licenční smlouvu, se považuje za spotřebitele. Jako takovému mu musí Provozovatel před uzavřením smlouvy podle § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“) sdělit některé informace:
i.    licence je bezúplatná
ii.    jelikož licenční smlouva je v tomto případě svou podstatou smlouvou o dodání digitálního obsahu, spotřebitel podle § 1837 písm. l) obč. zák. nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů na které je v jiných případech zvyklý
iii.    v případě sporu mezi spotřebitelem a Provozovatelem, který se nedaří vyřešit smírnou cestou, mají spotřebitelé právo se pro mimosoudní řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, (https://www.coi.cz/informace-o-adr)

VII.    Závěrečná ustanovení

1.    Znění OP může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat zejména v případech, kdy je to nutné s ohledem na změnu způsobu poskytování služeb, změnu rozsahu služeb, změnu právní úpravy. O každé takové změně Provozovatel vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo emailem vyplněným při registraci) informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou OP souhlasit, není možné, aby platformu Debaras dále využíval. V případě, že se změnou OP nesouhlasí, oznámí svůj nesouhlas nejpozději den před plánovanou účinností změn OP Provozovateli, který jeho uživatelský profil deaktivuje. V případě, že tak uživatel neučiní a platformu Debaras používá i poté, co změna OP nabude účinnosti, má se za to, že se změnou OP souhlasil.
2.    Veškeré právní vztahy vznikající na základě těchto OP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na bydliště nebo státní příslušnost uživatele nebo na to, odkud byl přístup k platformě Debaras realizován.
3.    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
4.    Tyto OP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách, tj. 1. 7. 2020.