Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky služeb debaras a podmínky použití webových stránek www.debaras.cz (dále jen „Podmínky“). Součástí těchto Zásad je i naše Cookie Policy.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu jako uživatel potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

1. Úvodem

1.1. Pro potřeby těchto Zásad je nadále používána terminologie, jejíž přehled se nachází v čl. 6 Podmínek. Nejdůležitější je pak vědět, že

 • Debaras je online platformou spojující zájemce o zprostředkování brigády v oblasti gastronomie z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů a poskytující službu recruitmentu pro zaměstnavatele, přičemž tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím dvou spolupracujících subjektů:
  • Provozovatele, tedy obchodní společnosti debaras.cz s.r.o. IČ 06306497, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 288290, a
  • Agentury, tedy obchodní společnosti Hospitality jobs s.r.o. IČ 07959010, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 111127, která za úplatu zprostředkovává navázání pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

kteří se při poskytování služeb společně podílejí na zpracování osobních údajů uživatelů, tedy všech registrovaných osob z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů, které se registrují a nadále užívají platformu Debaras.

 • Služby jsou souhrnným označením pro služby Provozovatele spočívající ve vývoji a poskytování webové aplikace dostupné na stránkách www.debaras.cz a mobilní aplikaci debaras.cz pro Android a iOS uživatelům (dále také jen „platforma Debaras“), resp. ve zpřístupnění uživatelského rozhraní platformy Debaras, a v zajišťování administrativních služeb související se zprostředkováním zaměstnání; a současně služby Agentury spočívající ve zprostředkování a navázání pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

1.2. Není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak, platí, že zpracování osobních údajů při poskytování služeb zajišťují Provozovatel i Agentura společně, přičemž veškerá práva vyplývající pro uživatele jakožto subjekty údajů z těchto činností lze uplatnit vůči kterémukoli z nich. Činnosti zpracování na sebe navazují a vzájemně se doplňují, čemuž odpovídají i tyto Zásady. Rozsah zpracování a jednotlivé činnosti se liší podle konkrétní poskytované služby a podle toho, zda je uživatelem zaměstnanec nebo zaměstnavatel, jak je popsáno níže.

1.3. Při poskytování služeb pomáhají Provozovateli i Agentuře zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Uživatelé přitom berou na vědomí, že mohou být zpracovatelům předávány jejich osobní údaje pro naplnění níže uvedených účelů, a souhlasí, že jsou zpracovatelům předávány také osobní údaje dle čl. 4 těchto Zásad. Zpracovateli jsou zejména společnost WEDOS Internet, a.s., jež Provozovateli a Agentuře poskytuje hostingové služby, společnost Google, která jim pomáhá vylepšovat služby, a společnost MailChimp, kterou využívají pro informování uživatelů o změnách v poskytování služeb apod., a případně další spolupracující osoby, které pomáhají Provozovateli s Agenturou řádně poskytovat služby dle Podmínek.

1.4. Tyto Zásady, stejně jako Cookie Policy, může Provozovatel s Agenturou změnit či doplnit. O každé takové změně budou uživatelé informováni e-mailem. Nebude-li uživatel se změnou souhlasit má právo bez jakékoliv sankce vyslovit svůj nesouhlas se změnou způsobem dle čl. VII odst. 1 Podmínek na základě čehož dojde k deaktivaci uživatelského účtu a zanechání poskytování služeb.

1.5. Tyto Zásady popisují, jak Provozovatel s Agenturou nakládají s osobními údaji fyzických osob, primárně tedy uživatelů – jednotlivců sedících za monitorem. Provozovatel i Agentura při zpracování dodržují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (zkráceně jen „ePrivacy směrnice“).

2. Provozovatel a Agentura jako správci osobních údajů

2.1. Od okamžiku, kdy uživatel navštíví webové stránky www.debaras.cz může Provozovatel samostatně zpracovávat jeho osobní údaje. V takovém případě je však zpracovává pouze tehdy, pokud uživatel udělí dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do svého zařízení, resp. ke zpracování údajů s tím spojených. O tom, jak Provozovatel nakládá s cookies se lze podrobněji dočíst v Cookie Policy. Primárně cookies slouží k zajištění chytrých funkcí platformy Debaras a jejího kontinuálního zlepšování vč. případné individualizace potřebám uživatelů. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR se pak jedná zejména o tyto údaje:

 • IP adresy zařízení, z nichž uživatel přistupuje na platformu Debaras,
 • unikátní identifikátory, které uživatelům přidělují jednotlivé cookies,
 • informace o využívání platformy Debaras,
 • informace o tom, odkud uživatel navštěvuje platformu Debaras, kdy a kolikrát ji navštěvuje apod.,

které jsou ve většině případů dále anonymizovány a agregovány. Bez souhlasu uživatele bude platforma Debaras „hloupější“, ale využívat ji lze i nadále bez dalších omezení.

2.2. Dále Provozovatel s Agenturou samostatně nebo společně (podle povahy dotazu) zpracovávají osobní údaje uživatelů tehdy, pokud je uživatel kontaktuje e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:

 • adresa elektronické pošty (e-mail),
 • telefonní číslo,
 • jméno a příjmení,
 • IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář,
 • síťové identifikátory přidělené službou Facebook,
 • vaše uživatelská jména na síti Facebook,
 • další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu)

2.3. Od okamžiku registrace uživatelského účtu zpracovávají Provozovatel s Agenturou jakožto společní správci také další osobní údaje uživatele. Ke shromažďování osobních údajů uživatelů dochází pouze při používání platformy Debaras a při souvisejících činnostech, přičemž veškeré takto zpracovávané osobní údaje jsou vždy získány od uživatelů nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR se pak bude jednat zejména o tyto osobní údaje uživatelů registrovaných jako zaměstnanci:

 • jméno a příjmení,
 • pohlaví,
 • datum narození a rodné číslo,
 • číslo občanského průkazu a jeho scan,
 • cestovní pas u cizinců a jejich scan,
 • informace o trestné činnosti (z výpisu rejstříku trestů),
 • telefonní číslo,
 • adresa elektronické pošty (e-mail),
 • adresa bydliště,
 • státní příslušnost,
 • region, ve kterém zaměstnanec poptává brigádu či zaměstnání,
 • profilovou fotku či obrázek,
 • informace o pracovních zkušenostech,
 • ovládané jazyky,
 • informace o dosaženém vzdělání,  
 • případné další údaje uvedené v životopisu či CV,
 • míry zaměstnance (výška, velikost oblečení a bot),
 • informace o pracovních pozicích, o které zaměstnanec projevil zájem (brigáda vs. stálé zaměstnání, konkrétní pozice, platové očekávání atd.),
 • informace o dnech, kdy je zaměstnanec připraven pracovat (ve formě kalendáře),
 • statistické údaje o práci zaměstnance vykonané přes platformu (odpracované eventy, učiněné registrace na eventy, výše výdělku, sesbírané body pro odměnu apod.)
 • preference pro zasílání pravidelné aktualizace volných pozic (dle zaškrtnutých pozic v profilu zaměstnance) a výběr jazyka těchto oznámení,
 • informace o zvoleném jazyku platformy Debaras,
 • informace o školeních, které si zaměstnanec prostřednictvím platformy Debaras objedná,
 • bankovní spojení (pro výplatu odměn za doporučení kamarádů apod.),
 • veškeré další informace o zaměstnanci, které do svého profilu vyplní,
 • informace o zprávách v inboxu zaměstnance,
 • hodnocení zaměstnance a spokojenost s ním (tyto hodnoty uděluje zaměstnavatel po provedení práce),
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo při hlášení na platformu Debaras a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas apod.),
 • případné další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu);

a o tyto osobní údaje uživatelů registrovaných jako zaměstnavatelé:

 • obchodní firma zaměstnavatele,
 • jméno a příjmení zaměstnavatele,
 • IČ a DIČ,
 • případné další fakturační údaje (bankovní spojení, druh plnění, apod.),
 • telefonní číslo,
 • adresa elektronické pošty (e-mail),
 • adresa sídla zaměstnavatele, jakož i adresy dalších provozoven zaměstnavatele či jiné kontaktní adresy,
 • jméno, příjmení, pozice, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné další údaje hlavní kontaktní osoby za zaměstnavatele,
 • název a typ provozovny, logo provozovny a příslušné webové stránky,
 • region, ve kterém zaměstnavatel primárně nabízí brigádu či zaměstnání,
 • seznam uchazečů z řad zaměstnanců dle kategorií,
 • preference pro zasílání pravidelných věstníků (dle zaškrtnutých preferencí v profilu zaměstnavatele),
 • informace o zvoleném jazyku platformy Debaras,
 • informace spojené s pořádáním eventů zaměstnavatelem (místo eventu, adresa, název, datum a čas, webové stránky, typ akce, požadované pozice a jejich počet, popis práce a eventu),
 • informace spojené s činnostmi recruitmentu (vybraný konzultant platformy Debaras, požadované pozice, region, kontaktní údaje, výši mzdy, popis práce, informace o portálech inzerce),
 • udílená hodnocení zaměstnance a spokojenost s ním (tyto hodnoty uděluje zaměstnavatel po provedení práce),
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo při hlášení na platformu Debaras a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas apod.),
 • případné další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu).

2.4. Tyto osobní údaje pak Provozovatel, Agentura či oba společně jakožto správci zpracovávají za účelem či na základě:

 • souhlasu uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí souhlas za účelem ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby tak, aby mohla být platforma Debaras nadále zlepšována;
 • komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu), což je společný oprávněný zájem Provozovatele, Agentury i uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • plnění smlouvy o poskytování služeb a udělení licence podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním platformy Debaras, ověřování totožnosti uživatelů, vedení uživatelských účtů, zveřejňování informací o volných zaměstnancích a jejich časové flexibilitě, zveřejňování volných pozic, eventů a dalších inzercí ze strany zaměstnavatelů,  třídění a strukturování údajů z odpovídajících nabídek a poptávek za účelem propojení vybraných zaměstnanců a zaměstnavatelů jakož i další činnosti zprostředkování krátkodobých brigád a dlouhodobého zaměstnání (předávání vzájemných osobních údajů za tímto účelem, vybírání mezd na sběrné účty a jejich vyplácení, atd.), shromažďování údajů o hodnocení zaměstnanců, zasílání vybraných notifikačních e-mailů a věstníků, vyhotovení a zasílání daňových dokladů, informování o plánovaných změnách Podmínek či Zásad, vyřizování dotazů uživatelů prostředním zákaznické podpory, informování o změnách ve službě nebo v jejím užívání, a případné další činnosti nezbytné v rámci poskytování služeb;
 • ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami či zneužitím ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě software a hardware, což je společný oprávněný zájem Provozovatel, Agentury i uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • informování, v rámci oprávněného zájmu Provozovatele a Agentury, o tom, co je v platformě Debaras nového, jaká zlepšení a novinky jsou plánovány v rámci služeb tak, aby měli uživatelé vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR.

2.5. Informace o tom, jak uživatelé využívají platformu Debaras, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu životnosti konkrétních cookies. Doba zpracování těchto osobních údajů tedy odpovídá době životnosti cookies, která je podrobně popsána v Cookie Policy, a na kterou je nastaven i příslušný souhlas, nejdéle však po dobu 2 let nebo do doby odvolání souhlasu v souladu s čl. 3 těchto Zásad.

2.6. Veškerá komunikace uživatelů se zákaznickou podporou je vždy ukládána po dobu 6 měsíců tak, aby na základě ní Provozovatel s Agenturou mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně pomoci uživatelům v případech opakujícího se problému s platformou Debaras, a to opět v rámci společného oprávněného zájmu Provozovatele, Agentury i uživatele.

2.7. Další osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány po dobu poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu a po dobu 3 měsíců od jeho zrušení. E-mailová adresa je uchovávána jednak po dobu nezbytnou pro zasílání notifikací a věstníků, a dále v rámci oprávněného zájmu, na základě něhož může Provozovatel s Agenturou oslovit uživatele s nabídkou služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. Scan či jiná elektronická kopie občanského průkazu uživatelů bude uchovávána po dobu 20 let, což je délka promlčecí doby pro trestní odpovědnost za trestné činy, které by mohly být spáchány v souvislosti se službami. Další osobní údaje může Provozovatel s Agenturou uchovávat maximálně po dobu 15 let po zániku uživatelského účtu pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem, Agenturou a uživatelem souvisejícího s Podmínkami nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. Vybrané dokumenty, ve kterých jsou obsaženy osobní údaje uživatelů, může Provozovatel s Agenturou uchovávat také pro účely archivace (např. daňové doklady po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období apod.) Po uplynutí shora uvedené doby Provozovatel s Agenturou osobní údaje uživatelů zlikvidují, nejsou-li oprávněni tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

3. Zpracovávání údajů na základě souhlasu

3.1. Provozovatel s Agenturou mohou zpracovávat osobní údaje uživatelů také v případě, obdrží-li od uživatelů dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání platformy Debaras není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, ale jak už bylo popsáno výše, udělení souhlasu může uživatelům usnadnit práci a Provozovateli s Agenturou může souhlas naopak pomoci zlepšit služby.  Za souhlas se zpracováním osobních údaje Vám také ze strany Provozovatele či Agentury může být nabídnut nějaký bonus.

3.2. V rámci mezí případných dalších souhlasů Provozovatel s Agenturou společně zpracovávají zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo, obchodní firmu zaměstnavatele, jméno a příjmení zaměstnance a kontaktních osob zaměstnavatele, a případně také doručovací adresu.

3.3. Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, a to např. při registraci uživatelského účtu, v případné webové anketě či dotazníků. Souhlas je možné také udělit aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu.

3.4. Souhlas může uživatel udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, např. pro zobrazování případných marketingových sdělení Provozovatele, Agentur či jejich partnerů, a jejich zasílání na
e-mail uživatelů. Souhlas může být udělen také k tomu, aby uživatele mohli oslovovat přímo partneři Provozovatele a Agentury (telefonicky nebo e-mailem) a nabízet své služby a výrobky, tj. zasílat uživatelům obchodní sdělení a informovat o věrnostních akcích nebo událostech. Souhlas také může být udělen k tomu, aby osobní údaje uživatelů mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění služeb Provozovatel a Agentury nebo služeb třetích osob.

3.5. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu může Provozovatel s Agenturou po dobu 5 let není-li u vybraného souhlasu uvedeno jinak. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas uživatel odvolá.

3.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@debaras.cz.

3.7. Odvolání souhlasu uživatele se zasíláním newsletterů či jiných e-mailů od Provozovatele, Agentury a jejich partnerů je možné učinit také kliknutím na odkaz v zápatí každého e-mailu. To však není možné u e-mailů, u kterých je nezbytné, aby je uživatelé obdrželi (např. plánovaná údržba platformy Debaras, informování o změně v poskytování služeb, změna kontaktních údajů Provozovatele či Agentury apod.).

3.8. Odhlášení z odběru dle předchozího odstavce Provozovatel s Agenturou vždy považuje za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informují o novinkách či změnách souvisejících s poskytováním služeb.

3.9. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro zpracovatele pověřené Provozovatel a Agenturou ve smyslu čl. 1.3 Zásad.

4. Agentura a zaměstnavatel jako společní správci osobních údajů

4.1. Okamžikem registrace uživatelského účtu zaměstnavatele je dále mezi Agenturou a zaměstnavatelem uzavřena také bezúplatná smlouva o společném zpracování osobních údajů dle čl. 26 GDPR,  o jejíž podstatných prvcích informují následující odstavce.

4.2. V rámci činností recruitmentu (head-hunting) dochází ke společnému zpracování osobních údajů zaměstnanců dle čl. 2.3 těchto Zásad ze strany Agentury i zaměstnavatele, a to za účelem výběru vhodného kandidáta dle kritérií zadaných do platformy Debaras zaměstnavatelem. Agentura dle kritérií a pokynů zaměstnavatele vybírá ze své databáze vhodného kandidáta na obsazení konkrétní pracovní pozice.

4.3. Rozdělení zpracovatelských činností mezi Agenturou a zaměstnavatelem odpovídá rozdělení působnosti v rámci služeb recruitmentu, tj. Agentura odpovídá za zpracování osobních údajů od okamžiku poskytnutí těchto údajů zaměstnavatelem až do okamžiku, kdy bylo zprostředkováno zaměstnání; zaměstnavatel má plnou kontrolu a zodpovědnost za zpracování údajů, které vnáší do platformy Debaras a které Agentuře sděluje před jejich poskytnutím pro účely recruitmentu, a dále za jejich zpracování od okamžiku zprostředkování zaměstnání.

4.4. Zaměstnanec jakožto subjekt údajů však může uplatnit jednotlivá práva na pomoc při zpracování osobních údajů v souladu s čl. 7 těchto zásad jak vůči Agentuře, tak i vůči zaměstnavateli. Agentura a zaměstnavatel si jsou povinni poskytnout nezbytnou součinnost k tomu, aby jednotlivým povinnostem jakožto společní správci vyhověli.

4.5. Na straně platformy Debaras dochází ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání pouze ze strany Agentury, která však při zpracování může využívat pomoci Provozovatele jako subzpracovatele, s čímž zaměstnavatel jako společný správce výslovně souhlasí. Zaměstnavatel dále souhlasí se zapojením subzpracovatelů ve smyslu odst. 1.3 Zásad.

4.6. Agentura se zaměstnavatelem se dále zavazují zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR, tj. přijmout taková technická, personální a jiná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani k jinému zneužití osobních údajů. Dále se zavazují tato opatření udržovat i po skončení poskytování služeb minimálně po dobu, po kterou budou mít údaje k dispozici.

4.7. Osobní údaje podle tohoto článku jsou Agenturou a zaměstnavatelem společně zpracovávány (a mezi sebou předávány) po dobu poskytování služeb recruitmentu, tj. po dobu trvání činností směřujících ke zprostředkování zaměstnání. Vybrané osobní údaje (jméno, příjmení a adresu zaměstnance, a informace o pracovních zkušenostech, dovednostech a dosaženém vzdělání) může Agentura uchovávat až po dobu 15 let po ukončení poskytování služeb recruitmentu pro případ vzniku sporu mezi Agenturou a zaměstnavatelem souvisejícího s Podmínkami nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody při poskytování služeb recruitmentu. Po uplynutí shora uvedené doby Agentura osobní údaje zaměstnanců zlikviduje, není-li oprávněna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

4.8. Následné zpracování osobních údajů zaměstnavatelem po ukončení poskytování služeb recruitmentu, tj. po (ne)zprostředkování vybraného zaměstnání, již není společným zpracováním osobních údajů a je pod výlučnou kontrolou a ve výlučné zodpovědnosti zaměstnavatele.

4.9. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují (čl. 6 Zásad a násl.).

5. Provozovatel a Agentura jako zpracovatelé osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

5.1. Okamžikem registrace uživatelského účtu je dále mezi Provozovatelem a uživatelem a Agenturou a uživatelem vždy uzavřena také bezúplatná smlouva o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.

5.2. Uživatelé v rámci používání služeb Debaras mohou přímo vložit (či sdělit) osobní údaje o třetích osobách Provozovateli nebo Agentuře, případně také zadat Provozovateli či Agentuře konkrétní pokyny ke zpracování osobních údajů třetích osob, a to včetně pokynů, které přesahují rámec běžného poskytování služeb prostřednictvím platformy Debaras (tj. činnosti aktivního vyhledávání a hodnocení zaměstnanců, výběr v hodných kandidátů a další služby recruitmentu). K tomu dochází zejména při doporučování kamarádů do služby zaměstnanci, při zadávání kontaktních osob jednotlivých provozoven zaměstnavateli, při vytváření inzerčních pozic a zadávání požadavků na recruitment ze strany zaměstnavatelů, při zajišťování administrativní podpory při zprostředkování zaměstnání, ale např. i v rámci komunikace se zákaznickou podporou. Nejčastěji (ne však výlučně) se bude jednat o osobní údaje v rozsahu:

 •  
 • jméno, příjmení, či e-mail osoby, kterou zaměstnanec doporučil prostřednictvím funkce „Pozvi kamaráda“ výměnou za bonus ve službě, a případně také síťové identifikátory přidělené zaměstnanci službou Facebook včetně uživatelského jména zaměstnance na sítí Facebook, přičemž tyto údaje zpracovává výhradně Provozovatel;
 • jméno, příjmení, pozice, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné další údaje vedlejších kontaktních osob na straně zaměstnavatele (hlavních i administrativních; za zaměstnavatele jako celek i za jeho jednotlivé provozovny), které zaměstnavatel Provozovateli předal za účelem kontaktu;
 • informace z jednotlivých dokumentů zaměstnance (tedy informace z „růžového“ prohlášení, DPP, pracovních smluv a případných dalších dokumentů, které jsou Provozovateli či Agentuře v rámci poskytování služeb poskytnuty, např. počet dětí, rodinný stav, zdravotní pojišťovna zaměstnance apod.), které zaměstnavatel nahrál do platformy Debaras za účelem snadnějšího přístupu a přehledu zaměstnance, přičemž tyto údaje následně zpracovává Provozovatel, který však při zpracování může využívat služeb Agentury, s čímž zaměstnavatel výslovně souhlasí,
 • údaje uživatelů registrovaných jako zaměstnanci i zaměstnavatelé ve smyslu čl. 2.3 těchto Zásad, které Provozovatel v rámci poskytování služeb obdržel od zaměstnavatele (vč. případného obdržení zprostředkovaně přes Agenturu nebo dle pokynů použití údajů z platformy Debaras) za účelem poskytování administrativní podpory včetně administrace plateb při zprostředkování zaměstnání ve smyslu čl. III., IV. a V. Podmínek, přičemž k tomuto zpracování dochází primárně ze strany Provozovatele, který však při zpracování může využívat služeb Agentury, s čímž zaměstnavatel výslovně souhlasí.

5.3. Vůči takovým osobám je pak v postavení správce osobních údajů sám uživatel. Provozovatel s Agenturou v rámci platformy Debaras toliko zajišťují rozhraní pro zveřejňování a předávání vybraných údajů dle Smlouvy o poskytování služeb, dle pokynu zaměstnavatele také zajišťují případné služby recruitmentu, a dále v rámci komunikace kontaktují osoby pouze v souvislosti s požadavkem uživatele. K tomuto zpracování dochází výlučně dle pokynů uživatelů, s osobními údaji Provozovatel s Agenturou nakládají pouze v souladu s tímto určením a neprovádí žádné další činnosti zpracování, které by se z těchto účelů vymykaly.

5.4. Pro zpracovatelské činnosti dle této smlouvy zároveň uživatelé souhlasí se zapojením subzpracovatelů ve smyslu odst. 1.3 Zásad. Zejména pak uživatelé souhlasí s tím, že mezi sebou mohou předávat při poskytování služeb osobní údaje Provozovatel s Agenturou, je-li to nezbytné pro splnění pokynu dle předchozího odstavce.

5.5. Zároveň se Provozovatel s Agenturou zavazují zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z jejich pověření vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to mimo jiné také uzavřením dohody o mlčenlivosti.

5.6. Provozovatel s Agenturou se dále samozřejmě zavazují zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR, tj. přijmout taková technická, personální a jiná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani k jinému zneužití osobních údajů. Dále se zavazují tato opatření udržovat i po skončení poskytování služeb minimálně po dobu, po kterou budou mít údaje k dispozici.

5.7. Uživatelé naopak berou na vědomí, že mají plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do platformy Debaras či které Provozovateli a Agentuře sdělují. Požadavky správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. Provede-li uživatel výmaz údajů na své straně z důvodu, že mu odpadl právní titul pro zpracování příslušných osobních údajů, je jeho zodpovědností, aby o této skutečnosti informoval Provozovatele s Agenturou tak, aby tyto údaje mohli rovněž zlikvidovat.

5.8. Provozovatel, Agentura a uživatelé jsou si zároveň povinni vzájemnou poskytnout součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

5.9. Skončením účinnosti této zpracovatelské smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 30 dnů k likvidaci všech takto vložených údajů. Za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace po 30 dnech od zániku uživatelského účtu neodpovídá Provozovatel, Agentura, ani jimi pověření zpracovatelé. Uživatelé jsou povinni vyžádat si veškeré potřebné informace, dokumenty a údaje ještě před ukončením poskytování služeb (zánikem uživatelského účtu), a nejpozději ve shora uvedené lhůtě.

5.10. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují (čl. 6 Zásad a násl.).

6. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

6.1. Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb Provozovatelem a Agenturou z pozice správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů.

6.2. Provozovatel (z pověření Agentury) a Agentura v rámci poskytování služeb zpracovávají vybrané zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, to však pouze v rozsahu osobních údajů o jméně, příjmení a rodném čísle dětí zaměstnanců výhradně za účelem plnění daňových a pracovněprávních povinností zaměstnavatele včetně případných povinností zaměstnavatele na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti, jejichž plněním zaměstnavatel ve smlouvě o poskytování služeb pověřil Agenturu s Provozovatelem, a případně dále také biometrické údaje toliko v rozsahu, ve kterém jim byly sděleny přímo zaměstnancem jejich dobrovolným vyplněním do uživatelského rozhraní platformy Debaras, tj. v rozsahu výška, velikost oblečení a bot. Jiné zvláštní kategorie údajů ve smyslu čl. 9 GDPR Provozovatel ani Agentura nezpracovávají.

6.3. Zpracovatelé pověřeni Provozovatelem a Agenturou, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto Zásad.

6.4. Prostřednictvím webových stránek může Provozovatel shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatelů, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování služeb. Tyto informace může Provozovatel využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení aplikace nebo k poskytování služeb či technologií i po časově neomezenou dobu po zrušení uživatelského účtu.

6.5. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje Provozovatel s Agenturou zlikvidují.

6.6. Provozovatel s Agenturou vždy vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídají uživatelům ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

6.7. Všechny údaje z platformy Debaras a získané při poskytování služeb jsou ukládány na území Evropské unie nebo ve třetích zemích při splnění podmínek pro předávání údajů do třetích zemí ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR. Servery, které Provozovatel s Agenturou využívají pro ukládání shora uvedených osobních údajů jsou umístěny v České republice, přičemž jejich provoz zajišťuje společnost WEDOS Internet, a. s. Na webových stránkách však Provozovatel s Agenturou používají rovněž nástroje společnosti Google, zejm. pak Google Analytics a Google Firebase, které ukládají data na servery v Irsku.

6.8. E-maily, které Provozovatel s Agenturou uživatelům zasílají, nepovažuje uživatel za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

6.9. V případě, že se Provozovatel s Agenturou dozví o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu uživatele upozorní.

6.10. Provozovatel s Agenturou se zavazují, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytnou součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sami však nenesou žádnou odpovědnost za pochybení pověřených zpracovatelů.

6.11. Uživatelé potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jejich osobě nebo že vložili údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Uživatelé jsou dále povinni vyrozumět Provozovatele s Agenturou o veškerých změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje. Pokud o to Provozovatel s Agenturou požádají, zavazují se uživatelé poskytnout vždy aktuální a pravdivé údaje.

6.12. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Tyto údaje však nikdy nepodléhají, a na podkladu těchto údajů není nikdy prováděno, automatizované individuální rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7. Pomoc při nakládání s osobními údaji

7.1. S ohledem na to, že Provozovatel s Agenturou vzájemně spolupracují ve velké části jednotlivých operací zpracování osobních údajů uživatelů, dávají uživatelům možnost uplatnit níže uvedená práva vůči kterémukoli z nich.

7.2. Bude-li se uživatel domnívat, že Provozovatel s Agenturou provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat Provozovatele s Agenturou o vysvětlení zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@debaras.cz,  
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@debaras.cz,
 • požádat Provozovatele s Agenturou o dočasné omezení zpracování v případě, takové údaje bude uživatel potřebovat pro obhajobu svých nároků, nebo pokud již uživatel uplatnil námitku zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@debaras.cz.

7.3. Dále má uživatel právo:

 • požádat zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@debaras.cz, aby uživateli Provozovatel s Agenturou poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování jeho osobních údajů, přičemž Provozovatel s Agenturou uživateli takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytnou,
 • požádat zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@debaras.cz o předání osobních údajů, které uživatel Provozovateli či Agentuře poskytl, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu v případě, že zpracování probíhá na základě plnění smlouvy či souhlasu.

7.4. V případě, kdy uživatel nebude s poskytnutou pomocí při nakládání s osobními údaji spokojen, má samozřejmě právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a Provozovatelem nebo uživatelem a Agenturou jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Zásady jsou platné a účinné od 15. 5. 2020

 

Souhlas s ukládáním cookies a zpracováním osobních údajů

ve smyslu čl. 4 odst. 11 zakládající možnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 1. Souhlas uděluje:

Návštěvník webové stránky www.debaras.cz, který odsouhlasil tento formulář.
(dále jen „vy“)

 1. Souhlas je udělen:

společnosti debaras.cz s.r.o., IČ 06306497, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Krajského soudu v Praze pod vložkou C a sp. zn. 288290
a společnosti Hospitality jobs s.r.o., IČ 07959010, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Krajského soudu v Brně pod vložkou C a sp. zn. 111127,

(dále jen „my“)

 1. Obsah souhlasu
  1. Odesláním formuláře / zakliknutím tickboxu nám dáváte souhlas s ukládáním  statistických a marketingových cookies Google Analytics, Google AdWords, Google Firebase, Facebook Pixel a MailChimp do vašeho zařízení, přistupováním k nim, a následným zpracováváním IP adresy zařízení, z nichž přistupujete k našim službám, unikátního identifikátoru, který vám přidělují cookies, informací o využívání naší stránky (jak používáte vyhledávač, které předpisy nejčastěji navštěvujete, apod.), a informací o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již náš web navštívili, za účelem uložení a propojení těchto údajů a jejich následné automatizované analýzy, aby vám při opakovaných návštěvách shora uvedených webových stránek mohla zobrazovat personalizovaná doporučení a reklamy, vytvořit seznam vašich oblíbených předpisů a další podobné služby usnadňující vaši práci.
  2. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že si uložíme informaci o IP adrese zařízení, z níž byl souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu, a skutečnost, že okamžikem udělením tohoto souhlasu jsme na vaše zařízení uložili cookie, s dobou životnosti odpovídající tomuto souhlasu.
  3. Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány maximálně po dobu 2 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.
  4. Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním.
  5. Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit osobám pomáhajícím nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 1.3 našich Zásad o zpracování osobních údajů. Mezi takové osoby se řadí obchodní zástupci, externí konzultanti společnosti a poskytovatelé služeb pomáhající nám s chodem platformy Debaras.  Souhlas, který nám tímto udílíte tak platí také pro námi pověřené zpracovatele. Vaše osobní údaje neposkytneme zpracovatelům mimo EU, ledaže tito zpracovatelé garantují dodržení opatření schválená Evropskou komisí (např. standardní klauzule o předávání osobních údajů do třetích zemí).
  6. Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb společnosti. Souhlas je udělen jako dobrovolný a informovaný.
  7. Svůj souhlas podle bodu 1 můžete kdykoliv odvolat v souladu čl. 7 odst. 3 GDPR, a to zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz.Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování.
  8. Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.
 2. Vaše Práva při k nakládání s osobními údaji
  1. Jakožto uživatel můžete
   1. požadovat zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz, abychom Vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout;
   2. požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;
   3. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz;
   4. podat proti zpracování námitku podle čl. 21 GDPR.
  2. Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním formuláře / zakliknutím tickboxu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň stvrzujete, že jste byl při udělování souhlasu dostatečně poučen/a, a jste srozuměn/a se svými právy.
  2. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a Provozovatelem nebo účastníkem a Agenturou jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení

ve smyslu čl. 4 odst. 11 zakládající možnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 1. Souhlas uděluje:

Uživatel webových stránek www.debaras.cz a na nich dostupné platformy Debaras, jakož i uživatel mobilních aplikací pro iOS a Android (součástí platformy Debaras), který odsouhlasil tento formulář při registraci uživatelské účtu.
(dále jen „vy“)

 1. Souhlas je udělen:

společnosti debaras.cz s.r.o., IČ 06306497, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Krajského soudu v Praze pod vložkou C a sp. zn. 288290
a společnosti Hospitality jobs s.r.o., IČ 07959010, se sídlem Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Krajského soudu v Brně pod vložkou C a sp. zn. 111127,

(dále jen „my“)

 1. Obsah souhlasu
  1. Zakliknutím tickboxu v rámci registračního procesu nám dáváte souhlas se zasíláním vybraných obchodních sdělení s nabídkou našich výrobků a služeb, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenávám alespoň neautomatizovaným způsobem (tj. třeba i jen rukou), a to jak ze strany nás, tak ze strany osob pomáhajícím nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 5 tohoto článku; dále se zasíláním neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace, a to jak obchodních sdělení týkajících se jiných našich produktů či služeb (jiných než Zákony pro lidi), tak i produktů a služeb našich partnerů); provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, zejména publikováním dotazníků, hlasování, anket či jiných způsobů zjišťování vašich preferencí prostřednictvím platformy Debaras; vašeho zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing; provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle vašich konkrétních potřeb, například volbou obchodních sdělení s ohledem na vaši účast na našich aktivitách, dle zjištěných preferencích vaší osoby, a případně dalších informací zjištěných od vás při poskytování našich služeb. Vaše osobní údaje budou pro účely tohoto souhlasu zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a tel. číslo.
  2. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že si uložíme informaci o IP adrese zařízení, z níž byl souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu.
  3. Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.
  4. Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním či profilováním.
  5. Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit osobám pomáhajícím nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 1.3 našich Zásad. Mezi takové osoby se řadí obchodní zástupci, externí konzultanti společnosti a poskytovatelé služeb pomáhající nám s chodem webových stránek a webové aplikace.  Souhlas, který nám tímto udílíte tak platí také pro námi pověřené zpracovatele. Vaše osobní údaje neposkytneme zpracovatelům mimo EU, ledaže tito zpracovatelé garantují dodržení opatření schválená Evropskou komisí (např. standardní klauzule o předávání osobních údajů do třetích zemí).
  6. Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb společnosti. Souhlas je udělen jako dobrovolný a informovaný.
  7. Svůj souhlas podle bodu 1 můžete kdykoliv odvolat v souladu čl. 7 odst. 3 GDPR, a to zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz. Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování.
  8. Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.
 2. Vaše Práva při k nakládání s osobními údaji
  1. Jakožto uživatel můžete
   1. požadovat zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz, abychom Vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout;
   2. požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;
   3. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním požadavku na e-mail info@debaras.cz;
   4. podat proti zpracování námitku podle čl. 21 GDPR.
  2. Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Zakliknutím tickboxu v rámci registračního procesu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň stvrzujete, že jste byl při udělování souhlasu dostatečně poučen/a, a jste srozuměn/a se svými právy.
  2. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a Provozovatelem nebo účastníkem a Agenturou jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.