Business conditions

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém portálu Debaras.cz dostupném na adrese www.debaras.cz

Provozovatelem portálu Debaras.cz je společnost D&R Solution, s.r.o. IČ: 46981586, se sídlem Viniční 42, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brno, oddíl C, vložka 8214 (dále jen „poskytovatel").

Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 11. 11. 2014.

Součástí obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu Debaras.cz. Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Debaras.cz

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Debaras.cz, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy nebo podání objednávky o inzerci a objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

Služby pro Zájemce o práci

Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcům o práci, jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované Zájemcům o práci patří zejména technická pomoc Provozovatele při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Zájemců o práci svým Klientům na Webových stránkách a případně doplňkové Služby.

Provozovatel pomáhá Zájemcům o práci vyhledat pracovní příležitost následujícími způsoby:

Zájemce o práci má možnost prohlížet a vyhledávat Nabídky práce podle vybraných kritérií. Zájemce o práci má možnost přidat Životopis do databáze provozovatele prostřednictvím vyplnění údajů na Webových stránkách nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného provozovateli; k přidání životopisu do databáze provozovatele se vyžaduje registrace zájemce o práci na webových stránkách.

Registrace zájemce o práci

Zájemce o práci se registruje na Webových stránkách prostřednictvím vyplnění hesla a kontaktní e-mailové adresy, na kterou má provozovatel v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění možnost zasílat informace o nových dostupných službách provozovatele. Registrace zájemce o práci se vyžaduje k využívání některých služeb. Registrovaní zájemci o práci mají rovněž možnost využívat zdarma některé doplňkové služby na webových stránkách, jejichž rozsah závisí na aktuální nabídce. Bude-li součástí těchto doplňkových služeb poskytovaných zájemci o práci jakýkoli druh poradenství, všechny informace poskytnuté provozovatelem v rámci tohoto poradenství jsou pouze orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládají odpovědnost provozovatele za úplnost, vhodnost a správnost poskytnutých informací. U vybraných služeb může být registrace zájemce o práci vykonána jen vyplněním kontaktní e-mailové adresy, na kterou bude zájemci o práci zasláno vygenerované heslo, prostřednictvím nějž se bude zájemce o práci přihlašovat na svůj účet na webových stránkách; ustanovení tohoto bodu 3 platí přiměřeně i pro tento způsob registrace.

Zájemce o práci může svou registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy provozovateli s vyjádřením své vůle zrušit registraci.

PŘÍSTUPNOST, SROZUMITELNOST

3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

3.2 Doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo překvapivé jsou navíc v textu za účelem jejich řádného pochopení objednatelem zvýrazněny podtržením.

3.3 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu Annonce ve verzi pro tisk. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

DEFINICE

4.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené

v médiích za fi nanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá

sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

4.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

4.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv inzerci nebo na základě rámcové smlouvy o inzerci a dílčích objednávek.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, e-mailem).

5.2 Objednávka musí obsahovat údaje dostatečné informace k šíření inzerce, a to především identifikační údaje objednatele a cenu inzerce.

5.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

5.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje objednatel spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

RÁMCOVÁ SMLOUVA

6.1 Pokud má objednatel zájem zveřejnit v průběhu určitého časového období určitý objem inzerce v některém z médií, strany uzavřou rámcovou smlouvu o inzerci. V rámcové smlouvě strany mohou dohodnout individuální cenové podmínky inzerce a objemové benefity.

Obchodní podmínky inzerce

6.2 Objemové benefi ty budou objednateli za podmínek určených v rámcové smlouvě poskytovány formou slevy z ceny inzerce nebo formou poskytnutí objednateli bezplatné inzerce v dalším dohodnutém období. Formu poskytnutí objemových benefi tů určuje poskytovatel. Nárok objednatele na objemové benefi ty je nepřevoditelný na třetí osoby. Poskytovatel po splnění podmínek ke vzniku

nároku na slevu objednatele písemně vyrozumí o podmínkách a rozsahu bezplatné inzerce.

6.3 Pokud objednatel neobjedná v termínu určeném v rámcové smlouvě dohodnutý objem inzerce, nebo se dostane do prodlení s úhradou ceny inzerce, nárok objednatele na objemové benefi ty zaniká.

6.4 Pokud objednatel nevyčerpá rozsah inzerce sjednaný rámcovou smlouvou pro dané časové

období, není tím dotčena jeho povinnost uhradit cenu za sjednaný rozsah inzerce.

6.5 Strany si mohou v rámcové smlouvě sjednat, že zadávání inzerce bude probíhat prostřednictvím importních programů. V takovém případě zadává inzerci do systému portálu debaras.cz objednatel na základě přidělených přístupových kódů. Objednatel je povinen zajistit, aby přístupové kódy nebyly poskytnuty nebo zneužity třetími osobami. Jakékoliv neoprávněné použití kódu je povinen objednatel neprodleně po zjištění takového použití písemně oznámit poskytovateli, který kód zablokuje. Objednatel je povinen uhradit cenu inzerce šířené na základě objednávek zadaných pod přiděleným kódem, a to bez ohledu na to komu byla inzerce poskytnuta nebo v čí prospěch šířena.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

7.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifi kace inzerce stanovené poskytovatelem a zveřejněné na portálu www.debaras.cz. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.

7.2 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

7.3 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové v následujících případech: inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu; obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob; podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

7.4 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 7.3, pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 7.3 této smlouvy.

7.5 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele. Pokud nebude ve smlouvě o inzerci dohodnuto jinak, poskytovatel zveřejní jednorázovou inzerci v nejbližším možném následujícím vydání novin Annonce.

7.6 Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.

CENA INZERCE

7.1 Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, zveřejněnými na portálu Debaras.cz.

7.2 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.

7.3 Pokud rámcová smlouva nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.

7.4 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s desetidenníí splatností ode dne jejího vystavení.

7.5 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.

7.6 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové odstoupit.

7.7 Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši ceny objednané inzerce (100% storno poplatek) v následujících případech: výpověď smlouvy o inzerci objednatelem; odstoupení od smlouvy o inzerci poskytovatelem z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce; odstoupení od smlouvy o inzerci poskytovatelem z důvodu pozdního dodání nebo nedodání podkladů pro inzerci objednatelem.

UKONČENÍ SMLOUVY

8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu inzerci nebo rámcovou smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.

8.2 V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je objednatel, který vystupuje při uzavření smlouvy o inzerci v pozici spotřebitele, oprávněn od smlouvy inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení.

8.3 Objednatel výslovně požaduje, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je objednatel, v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.

SMLUVNÍ POKUTY

9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

9.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

REKLAMACE

10.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

10.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce.

10.3 Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Objednavatele dostupné v důsledku výpadku připojení Objednavatele na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních Služeb. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1 Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně v sídle poskytovatele

11.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Debaras.cz.

11.3 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Debaras.cz, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu www.debaras.cz

11.4 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci nebo v rámcové smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

11.5 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.